ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) Chung-Mei (CM)

ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ Fire alarm systems Chung-Mei (CM) จากไต้หวัน

 

เป็นระบบที่ราคาประหยัดติดตั้งและใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้งานตามโรงงานอุสาหกรรม ที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน ซึ่งต้องการใช้ระบบเรียบง่าย ไม่มีความซับซ้อนมากนัก

ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 3 ส่วนคือ
1. ตู้ควบคุม Fire Control Panel
2. อุปกรณ์ Fire Detector
3. อุปกรณ์ส่งเสียงและแสง เมื่อเกิดเพลิงไหม้

Fire Alarm systems รุ่น CM-P3

Image
เป็นระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) ขนาดเล็กของ CM โดยมีขนาดเริ่มต้นที่ 8 โซน, 12 โซน และ 24 โซน บริษัทฯ จะนำเข้ามาจำหน่ายเฉพาะรุ่น ขนาด 8 และ 12 โซน เท่านั้น

คุณสมบัติพิเศษของระบบ
 • ตู้ Control Panel ประกอบด้วยวงจรที่ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับ ในแต่ละโซน พร้อมวงจรมอนิเตอร์ การทำงานไม่ว่าเป็นวงจร Short Circuit หรือ Open Circuit โดยจะโชว์ Status ต่างๆของระบบบนแผง Display ด้านหน้าของระบบ
 • ระบบมีการตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่พร้อมประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งมอนิเตอร์การทำงานของแบตเตอรี่ว่ายังคงพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่
 • ระบบมีปุ่มสำหรับทดสอบ การทำงานของแต่ละวงจรว่ายังคงทำงานตามปกติอยู่หรือไม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดูแลบำรุงรักษา
 • ระบบมีปุ่ม Key Lock เพื่อป้องกันการกดปุ่ม Touch Screen ผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อการทำงานของระบบ
 • การทำงานของระบบมีความผิดพลาดน้อยมากเนื่องจากแบ่งการทำงานเป็น 2 ขั้นตอน
 1. เมื่ออุปกรณ์ Detector ตรวจพบความผิดปกติในพื้นที่ที่ติดตั้ง เช่น มีควันไฟ เป็นต้นระบบก็จะทำการ Reset การทำงานของอุปกรณ์ Detector เหล่านี้ในครั้งแรกยังไม่มีการส่งสัญญานไปที่ กระดิ่ง และ Buzzer ของตู้ควบคุม
 2. หลังจากขั้นตอนที่ 1 หากอุปกรณ์ Detector เหล่านี้ ยังคงตรวจเช็คความผิดปกติ เช่นควันไฟ ในพื้นที่ที่ติดตั้งอยู่ได้อีก ระบบก็จะส่งสัญญานไปดังที่ Buzzer และหลอดไฟของตู้ควบคุมจะกระพริบ หลังจากนั้น กระดิ่งแจ้งเตือนอัคคีภัยก็จะดัง เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลทราบและตรวจแก้ไขต่อไป
 • ตู้ Control Panel จะโชว์สถานะการทำงานของอุปกรณ์เมนหลักของระบบไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟแสดงการทำ งานของแต่ละโซน ,Power Supply และสถานะอื่นๆที่สำคัญของระบบเพื่อให้สามารถรู้ว่า ระบบยังคงทำงานอยู่ปกติหรือไม่
 • ในกรณ๊ที่ตรวจจับได้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ ผู้ควบคุมจะมีดวงไฟใหญ่หน้าตู้ติดกระพริบพร้อมเสียงไซเรน จากบัสเซอร์ส่งเสียงดังให้ผู้ดูแลทราบและแก้ไขต่อไป

Fire Alarm systems รุ่น CM-P1

Image
เป็น ระบบสัญญานแจ้งเหตูเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ของ CM ซึ่งมีหลายขนาดการทำงานเริ่มต้นที่ 10 โซน 20 โซน เรื่อยๆไปจนถึง 100 โซน โดยเป็นตู้ควบคุม Fire Control Panel ที่ยึดติดตั้งกับผนัง
 • แต่ละโซนการทำงานจะมีหลอดไฟแสดงการทำงานว่าระบบทำงานปกติ, Short Circuit, Open Circuit, Alarm Zone ที่หน้าแผงแสดงผลบนฝาตู้ของตู้ Control Panel
 • มีระบบการทดสอบการทำงานของระบบโดยอัตโนมัติ โดยทำการตรวจเช็คการทำงานแต่ละโซน ควบคุมว่าการทำงานปกติดีอยู่หรือไม่ (อุปกรณ์เผื่อเลือก)
 • มีการตรวจเช็คและมอนิเตอรืการทำงานของแบตเตอรี่สำรองไม่ให้จ่ายไฟต่ำกว่า 18 Volt ในกรณ๊ที่ไฟฟ้าดับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนาน
 • ระบบถูกออกแบบให้สามารถบำรุงรักษาง่าย โดยเฉพาะสายโซนที่เดินจากภายนอกเข้ามาที่ตู้ควบคุม Fire Control Panel จะแยกส่วนของการเข้าสายออกจากแผงวงจรของระบบ ไม่ให้ปะปนกัน ทำให้สะดวกในการตรวจแก้ไขสายโซน โดยไม่กระทบต่อแผงควบคุมในโซนนั้นๆ
 • มีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานต่างๆของระบบ เช่น AC-Power Supply, Standby Power, Phone Call Indicator, Fire Fighting Activation indicator, No Drawing Water indicator Switch not in position indicator เป็นต้น
 • มีระบบ Phone Call โดยผู้ดูแลสามารถใช้โทรศัพท์ ติดต่อกับห้องเมนระบบตู้ Fire Control Panel โดยเสียบปลั๊กโทรศัพท์ เข้าไปที่แจ็คโทรศัพท์ ที่ติดอยู่บน Manual Call Point ในสถานที่ต่างๆ เพื่อพูดคุยกับห้องควบคุมได้
 • สามารถติดตั้ง Remote Graphip Annunciator Panel ตามขนาดที่ผู้ใข้ต้องการ (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

อุปกรณ์ Fire Detector สำหรับตรวจจับตามจุดต่าง ๆ

ตัวตรวจจับควัน (Photo Electric Smoke Detector) CM-WT-32L

- เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควัน โดยขณะที่ทำงานปกติ จะมีหลอดไฟสีเขียว ติดกระพริบเป็นระยะๆ เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ยังคงทำงานอยู่ปกติ
- ในกรณ๊ที่อุปกรณ์ตรวจจับควันได้ในพื้นที่ที่ติดตั้ง หลอดไฟสีแดงจะติดค้าง ตู้ควบคุม Fire Panel ส่งเสียงร้องดังที่ Buzzer และกระดิ่งเตือนภัยทั้งอาคาร

ตัวตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิอย่างฉับพลัน (Rate of Rise Heat Detector) CM-WS-19L

- เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิ อย่างฉับพลันภายในพื้นที่ที่ควบคุม การทำงานของระบบโดยทั่วไป จะไม่มีหลอดติดกระพริบ
- ในกรณ๊ที่อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิ อย่างฉับพลันได้ในพื้นที่ติดตั้งหลอดไฟสีแดง จะติดค้างพร้อมส่งสัญญานให้ตู้ควบคุม Fire Panel จะมีไฟกระพริบและมีเสียงดังที่ Buzzer และกระดิ่งเตือนภัยทั้งอาคาร

อุปกรณ์แจ้งเหตุโดยใช้มือดึง, มือกด (Manual Call Point) CM-FP1

- เป็นอุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยการใช้มือกดที่อุปกรณ์ เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่พบเห็น ตู้ Fire Panel จะมีไฟกระพริบ และมีเสียง Buzzer และกระดิ่ง เตือนภัยทั้งอาคาร

อุปกรณ์แจ้งเหตุโดยใช้มือดึง, ทุบกระจก (Manual Call Point) CM-FP116

- เป็นอุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยการใช้มือกดที่อุปกรณ์ เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่พบเห็น ตู้ Fire Panel จะมีไฟกระพริบ และมีเสียง Buzzer และกระดิ่ง เตือนภัยทั้งอาคาร

อุปกรณ์ส่งสัญญานเตือนภัยด้วยเสียง ความดัง 90db ขนาด 6 " (CM-FB6)

เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญานเสียงความดัง 90 db เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตรวจเช็คว่ามีควันไฟ เกิดขึ้นในพื้นที่ กระดิ่ง (CM-FB6) จะส่งสัญญานดังทั้งบริเวณอาคาร ความดังของเสียงอยู่ที่ 90 db

อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบ บีม (Beam)

เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันสำหรับพื้นที่กว้างหลังคาสูง เช่นในโรงงาน  จะอาศัยยิงแสงจากกำแพงด้านหนึ่ง ไปกำแพงอีกด้านหนึ่ง ระยะทางได้ถึง 100 เมตร เมื่อมีควันมาตัดแสงระบบจะแจ้งเตือนให้เราทราบ

บริษัท ที. เอส.อาร์. - เทเลคอม ซีสเท็มส์ จำกัด

14 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 528 0383
จันทร์-ศุกร์ 08:00 - 17:00
อีเมล์ sales@tsr.co.th
ไลน์ไอดี @tsrtelecom

เพิ่มเพื่อน

T.S.R. - Telecom Systems Co., Ltd.

14 Rattanatibet Rd. Bangkasor
Mueangnonthaburi Nonthaburi 11000
Thailand
+66 2 528 0383
sales@tsr.co.th
Line ID : @tsrtelecom
Office Hour : Mon-Fri 08:00 - 17:00