ข้อกำหนดในการให้บริการหลังการขายตู้สาขาโทรศัพท์

ภายหลังจากท่านมีคำสั่งซื้อตู้สาขาโทรศัพท์กับบริษัทฯ ท่านจะได้รับบริการหลังการขาย จากบริษัทฯ หลังส่งมอบงานติดตั้งแล้ว ดังต่อไปนี้
บริการตรวจซ่อมภายใน 24 ชั่วโมง (PABX Service With in 24 Hours)
ในกรณีที่ตู้สาขาโทรศัพท์ของท่านเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้บางส่วน ยกตัวอย่างเช่น เลขหมายภายในใช้งานไม่ได้ 2 หมายเลขหรือสายนอกเรียกเข้าตู้สาขาบางเลขหมายไม่ได้ บริษัทฯ จะเข้าไปให้บริการกับท่านหลังจากรับแจ้งปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง
บริการอุปกรณ์สำรองใช้งานทดแทนของเสียระหว่างซ่อม (PABX Service With Spare Part)
หลังจากทำการตรวจซ่อมแล้วพบว่ามีอุปกรณ์แผงวงจรของตู้สาขาเสีย บริษัทมีอุปกรณ์ แผงสำรองทดแทนให้ใช้งานก่อนเพื่อให้ตู้สาขาโทรศัพท์ใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่ติดขัดในระหว่างรับอุปกรณ์แผงวงจรที่เสียกลับไปตรวจซ่อมเพื่อส่งคืนภาย หลัง โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ที่บริษัทสำรองไว้ให้ใช้
บริการตรวจซ่อมเร่งด่วนภายใน 2-4 ชั่วโมง (Urgent PABX Service Within 2-4 Hour)
ใน กรณีที่ตู้สาขาของท่านเสียหายทั้งหมดเช่น เครื่องภายในไม่มีสัญญานทั้งหมด ไม่สามารถติดต่อภายในด้วยกันได้รวมทั้งลูกค้าไม่สามารถติดต่อเข้ามาได้ บริษัทฯ จะจะเข้าไปให้บริการให้กับท่านภายใน 2-4 ชั่วโมง หลังจากรับแจ้งจากท่านพร้อมอุปกรณ์สำรองใช้งานระหว่างซ่อม เพื่อตรวจเช็คและแก้ไขตู้สาขาโทรศัพท์ของท่านให้กลับมาใช้งานให้ได้โดยเร็วที่สุด
ทั้งหมดนี้เป็นบริการหลังการขายของบริษัทฯ ที่ท่านจะได้รับ เมื่อท่านเลือกซื้อตู้สาขาโทรศัพท์จากบริษัทฯ เท่านั้น

บริการทั่วๆไปของบริษัท ฯ (Type of PABX Service)

บริษัทฯ เปิดให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ (pabx service) โดยสามารถเรียกบริการได้ดังนี้

เรียกขอรับบริการรายครั้ง (PABX Service On Call) (บริการทั่วประเทศ)

1. ท่านสามารถเรียกใช้บริการตรวจซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ในกรณีที่ตู้สาขามีปัญหา
โดยสามารถสอบถามอัตราค่าบริการก่อนเข้า รับบริการที่บริษัทฯ โดยติดต่อฝ่ายบริการ

2. ท่านสามารถเรียกใช้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ของท่าน เพื่อให้ตู้สาขาโทรศัพท์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และมีอายุการใช้งานได้นาน บริการตรวจเช็คที่บริษัทจัดให้คือ
  • ดูดฝุ่นทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์ ของท่านทั้งภายใน และภายนอก
  • ตรวจเช็คอุปกรณ์ สำรองไฟฟ้าว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ เมื่อไฟฟ้าดับ เช่น แบตเตอรี UPS
  • ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และสายดิน
  • ตรวจเช็คสัญญาณสายนอก ทุกเลขหมายที่เข้าตู้สาขาว่า ใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่
  • ตรวจเช็คและสำรองข้อมูลโปรแกรมของตู้สาขาโทรศัพท์ ลง ฮาร์ทดิส หรือ ซีดีรอม
เพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ข้อมูลโปรแกรมของ ตู้สาขามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้

เรียกใช้การบริการเป็นรายปี โดยการทำสัญญาบำรุงรักษากับบริษัท ฯ ชนิดไม่รวมอุปกรณ์อะไหล่ (PABX Service Contact Exclude Spare Parts) (บริการทั่วประเทศ)

หากท่านไม่ต้องการเรียกใช้บริการรายครั้ง ท่านสามารถเรียกใช้บริการจากบริษัทเป็นรายปี โดยการทำสัญญาบำรุงรักษากับบริษัท การบริการประเภทนี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์อะไหล่ที่ตรวจพบหลังจากตรวจเช็คปัญหาของตู้สาขานั้นแล้ว ท่านจะได้รับบริการจากบริษัทฯ ดังนี้
  • บริษัทฯ จัดให้บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ ตามาตรฐานทางเทคนิคของรุ่นนั้น ๆ เป็นประจำทุก 4 เดือน รวมเป็น 3 ครั้ง ต่อปี โดยมีรายละเอียดการบริการดังนี้ ดูดฝุ่นทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์ ของท่านทั้งภายในและภายนอก ตรวจเช็คอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าว่าใช้งานได้ปกติ หรือไม่ เมื่อไฟดับเช่น แบตเตอรี่ , UPS ตรวจเช็คสัญญาณสายนอกทุกเลขหมายที่เข้าตู้สาขาว่าใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่ ตรวจเช็คและสำรองข้อมูลโปรแกรมของตู้สาขาโทรศัพท์ลงอาร์ทดิส หรือ ซีดีรอม เพื่อสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ข้อมูลโปรแกรมของตู้สาขามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้
  • ในกรณีที่ตู้สาขาโทรศัพท์ของท่านขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ ท่านสามารถเรียกใช้บริการ จากบริษัทฯ ได้ทุกครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่เสียค่าบริการ ในการตรวจซ่อม ยกเว้นอุปกรณ์อะไหล่ที่ตรวจพบหลังจากการตรวจเช็คแล้ว ค่าอุปกรณ์ อะไหล่ที่เสียบริษัทฯ จะคิดค่าซ่อมอุปกรณ์ที่เสียในราคาลดพิเศษ 20% จากราคาค่าซ่อมปกติ ของลูกค้าที่ใช้บริการเป็นรายครั้ง
  • บริษัทฯ จัดอุปกรณ์สำรองซ่อมให้ใช้งานแทนอุปกรณ์อะไหล่ที่เสีย ให้ใช้งานก่อน เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • บริษัทฯ จัดส่งช่างให้เข้าบริการกับท่านภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งซ่อม ในกรณีที่ตู้สาขาของท่าน
ใช้งานไม่ได้เป็นบางส่วน และให้บริการทันทีภายใน 2-4 ชั่วโมง กรณีที่ตู้สาขาของท่านใช้งานไม่ได้ทั้งหมด
หรือเสียหายเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นกับระยะทาง จากบริษัทฯ กับ สถานที่ของท่านด้วย
เรียกใช้บริการเป็นรายปี โดยการทำสัญญาบำรุงรักษากับบริษัทฯ ชนิดรวมอุปกรณ์อะไหล่ (PABX Service Contact Include Spare Parts) (บริการทั่วประเทศ)

เงื่อนไขการให้บริการจะเหมือนกับการให้บริการรายปี โดยการทำสัญญาบริการบำรุงชนิดไม่รวมอะไหล่
ยกเว้น อุปกรณ์อะไหล่ที่ตรวจพบแล้วจากการตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ ทางบริษัทฯ จะตรวจซ่อมให้ใช้งาน
ได้ตามปกติโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
สรุปก็คือ เมื่อท่านทำสัญญาบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์รายปีชนิดรวมอุปกรณ์อะไหล่
ท่านจะไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ที่เสีย (จากการใช้งานตามปกติ ของระบบ
ไม่รวมการเสียหาย หรือชำรุดจากการอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า หรือ ไฟฟ้าแรงสูงเข้าตู้สาขา)

อัตราค่าบริการในการทำสัญญาบำรุงรักษา
ท่านสามารถสอบถามราคาค่าบริการในการทำสัญญาบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ในอัตราพิเศษเริ้มต้นที่ 7,xxx บาทต่อปี โดยติดต่อที่ฝ่ายบริการของบริษัท ฯ

บริษัท ที. เอส.อาร์. - เทเลคอม ซีสเท็มส์ จำกัด

14 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 528 0383
จันทร์-ศุกร์ 08:00 - 17:00
อีเมล์ sales@tsr.co.th
ไลน์ไอดี @tsrtelecom

เพิ่มเพื่อน

T.S.R. - Telecom Systems Co., Ltd.

14 Rattanatibet Rd. Bangkasor
Mueangnonthaburi Nonthaburi 11000
Thailand
+66 2 528 0383
sales@tsr.co.th
Line ID : @tsrtelecom
Office Hour : Mon-Fri 08:00 - 17:00